Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Životopis
 

JUDr. Katarína Valová, PhD., notárka

Právnickú fakultu UK v Bratislave ukončila v roku 1996 a v roku 1999 obhájila titul JUDr. V rokoch 1996 – 1999 pracovala na Legislatívnom odbore Ministerstva kultúry SR a v rokoch 1999 – 2002 bola riaditeľkou Odboru legislatívy civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 2000 – 2002 pôsobila aj vo funkcii tajomníčky Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka a kodifikáciu súkromného práva, súčasne bola členkou Komisie pre tvorbu reformy záložného práva na Slovensku pripravovanú v spolupráci s EBRD a aj tajomníčkou Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre občianske a obchodné právo. V roku 2001 zložila odbornú justičnú skúšku a od roku 2002 dodnes pôsobí ako notárka v Bratislave I. V oblasti legislatívy naďalej pôsobí a to v rokoch 2002 - 2006 ako členka Legislatívnej rady vlády SR a od roku 2009 je členkou Legislatívnej komisie Notárskej komory SR a v rokoch 2011 – 2017 aj jej predsedníčkou. Popri svojej publikačnej činnosti ako autorka vedeckých prác v domácich časopisoch a zborníkoch a spoluautorka vysokoškolských skrípt, je od roku 2003 dodnes členkou redakčnej rady časopisu Ars Notaria. Od roku 2003 keď vstúpil do účinnosti zákon o dobrovoľných dražbách sa ako notárka začala tejto problematike venovať podrobnejšie, čo vyústilo do napísania publikácie: Komentár k zákonu o dobrovoľných dražbách, ktorú v roku 2010 vydalo vydavateľstvo C. H. Beck. V roku 2016 vydalo vydavateľstvo C. H. Beck Komentár k Notárskemu poriadku napísaný pod jej vedením. Od roku 2007 je členkou Notárskej akadémie Slovenska a od roku 2009 aj členkou správnej rady tejto organizácie. V rokoch 2007 – 2015 vykonávala funkciu rozhodcu na Stredoeurópskom arbitrážnom súde a vydala viaceré rozhodcovské rozhodnutia. V roku 2010 jej bol na Právnickej fakulte UK v Bratislave po úspešnom obhájení dizertačnej práce na tému: Súčasné problémy tvorby zákonov v Slovenskej republike, udelený akademický titul PhD. Od roku 2011 dodnes je členkou Prezídia Notárskej komory SR a od roku 2017 aj členkou Vzdelávacej komisie Notárskej komory SR. V roku 2012 bola ministrom spravodlivosti SR vymenovaná za členku Komisie pre rekodifikáciu občianskeho súdneho poriadku, ako aj ďalších legislatívnych komisií a v roku 2015 aj za členku Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.