Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Profesijný životopis notára

JUDr. Katarína Valová, PhD., notárka

Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a v roku 1999 obhájila titul JUDr. V rokoch 1999 – 2002 bola riaditeľkou Odboru legislatívy civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR. Zložila odbornú justičnú skúšku a od roku 2002 pôsobí ako notárka v Bratislave I. Bola členkou Legislatívnej rady vlády SR, aj predsedníčkou Legislatívnej skupiny Prezídia Notárskej komory SR. Popri svojej publikačnej činnosti je od roku 2003 dodnes členkou redakčnej rady časopisu Ars Notaria. Od roku 2007 je členkou Notárskej akadémie Slovenska a od roku 2009 aj členkou správnej rady tejto organizácie. V rokoch 2007 až 2015 vykonávala funkciu rozhodkyne na Stredoeurópskom arbitrážnom súde. V roku 2010 jej bol na Právnickej fakulte UK v Bratislave po úspešnom obhájení dizertačnej práce na tému: Súčasné problémy tvorby zákonov v Slovenskej republike, udelený akademický titul PhD. Od roku 2011 je členkou Prezídia Notárskej komory SR a od roku 2017 aj členkou Vzdelávacej komisie Notárskej komory SR. Bola členkou komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného, členkou predsedníctva komisie pre rekodifikáciu súkromného práva ako aj ďalších legislatívnych komisií Ministerstva spravodlivosti SR.