Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Tlačivá
 

Obchodný register
Živnostenský register
Dane z nehnuteľností
Splnomocnenie v dedičskom konaní
Návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva

Užitočné stránky

Notárska komora Slovenskej republiky
www.notar.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk
Obchodný register SR
www.orsr.sk
Živnostenský register
www.zrsr.sk
Katastrálny portál úradu geodézie, kartografie a katastra SR
www.katasterportal.sk
Ústredný portál verejnej správy
www.portal.gov.sk
Poukázanie 2% dane
www.rozhodni.sk