Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Služby
 

1. notárska činnosť
a) spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch
závety, listiny o vydedení
splnomocnenia
vyhlásenia
zmluvy týkajúce sa prevodov nehnuteľností
- kúpne, darovacie, zámenné zmluvy
- zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
- dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka
- zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
- zmluvy o pôžičke a záložné zmluvy
zmluvy o pôžičke a zmluvy o postúpení pohľadávok
exekučné tituly - vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 41 Exekučného poriadku a dohody podľa § 74 ods. 5 zákona o bankách (pre hypotekárne úvery) listiny o právnych úkonoch v obchodných veciach, najmä zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ich zmeny a dodatky, vrátane vyhotovenia ich úplného znenia
b) osvedčovať právne významné skutočnosti
o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
o protestácii zmeniek
o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
o tom, že je niekto nažive
o vyhlásení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
o iných skutočnostiach
c) konania vo veciach notárskych úschov
Notár na žiadosť zložiteľa môže prijať do notárskej úschovy:
listiny, najmä závety
peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi
peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu
d) vykonávať úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Notárskym poriadkom a Kancelárskym poriadkom bol Notárskej komore SR zverené vedenie týchto registrov:
Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu
Notársky centrálny register závetov
Notársky centrálny register záložných práv
Notársky centrálny register dražieb
Notársky centrálny register osvedčených podpisov
Notársky centrálny register listín
Notárske centrálne registre (NCR) sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané v NCR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov v NCR notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.
2. ďalšiu činnosť
a) poskytovať právne rady
b) spisovať im iné listiny napr.
v obchodných veciach zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ktoré nemusia mať obligatórnu formu notárskej zápisnice, vyhlásenia zakladateľov, vyhlásenia správcu vkladu, podpisové vzory, návrhy na zápis spoločnosti do obchodného registra, návrhy na uloženie listín do zbierky listín
c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku
Notárske listiny sú verejnými listinami. Verejné listiny v zmysle Občianskeho súdneho poriadku potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené. Dôkazná sila verejných listín spočíva v tom, že dôkazné bremeno v občianskom súdnom konaní má ten, kto preukazuje opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.
Miestna príslušnosť notára nie je daná. Klient sa môže obrátiť so žiadosťou o poskytnutie právnych rád na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára v dedičských veciach. V konaní o dedičstve sú notári poverení súdom podľa stanoveného rozvrhu, a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.
Notár v zmysle zákona je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie.
Orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave. Komora združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam.