Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Publikačná činnosť
    
Komentáre
VALOVÁ, K. a kol.: Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010.
VALOVÁ, K. (spoluautorka): ŠTEVČEK, FICOVÁ, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012.
VALOVÁ, K. a kol.: Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013.
VALOVÁ, K. a kol.: Notársky poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016.
VALOVÁ, K. (spoluautorka): SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol.: Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017.
VALOVÁ, K. a kol.: Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017.

Učebnice
1. VALOVÁ, K. (autorka 6. kapitoly a spoluautorka 4. kapitoly): KRÁĽ, J. a kol.: Legislatíva, teória a prax. Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2006.
2. VALOVÁ, K. (autorka 21 a 22. hlavy): LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. Vysokoškolská učebnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2018.

Príspevky na vedeckých konferenciách
1. VALOVÁ, K.: Vývoj súdnictva na Slovensku. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 26. júna 2001 v Brne, 2001, s. 63.
2. VALOVÁ, K.: Dobrovoľné dražby z pohľadu notára. Zborník vedeckých prác z medzinárodného sympózia PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA V., konaného 21. - 23. októbra 2015 vo Vysokých Tatrách, 2015, s. 467.

Odborné články

1. VALOVÁ, K.: Právny jazyk. Právny obzor, č. 1/2000, s. 65.
2. VALOVÁ, K.: Podpísanie zákona prezidentom. Právny obzor, č. 2/2000, s. 166.
3. VALOVÁ, K.: Nemusí byť v právnych predpisoch dodržiavaný zákon o štátnom jazyku? Právny obzor, č. 5/2000, s. 403.
4. VALOVÁ, K.: Potreba novelizácie Notárskeho poriadku. Justičná revue, č. 8-9/2000, s. 886.
5. VALOVÁ, K.: Potreba novelizácie zákona o rozhodcovskom konaní. Obchodné právo, č. 6/2000, s. 35.
6. VALOVÁ, K.: Pripravovaná novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní. Obchodné právo, č. 2/2001, s. 40.
7. VALOVÁ, K.: Pripravovaná novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní – II. časť. Obchodné právo, č. 5/2001, s. 20.
8. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok. Finančný poradca, č. 11/2001, príloha.
9. VALOVÁ, K.: Pripravovaná novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní – III. časť. Obchodné právo, č. 7/2001, s. 33.
10. VALOVÁ, K.: Pripravovaná novela Exekučného poriadku. Obchodné právo, č. 8/2001, s. 39.
11. VALOVÁ, K.: Čo prináša nový zákon o nadáciách. Verejná správa, č. 23/2001, s. 22.
12. VALOVÁ, K.: Notári v právnom poriadku Slovenskej republiky po poslednej novelizácii zákona o notároch. Obchodné právo, č. 1/2002, s. 28.
13. VALOVÁ, K.: Právne postavenie nadácií včera a dnes alebo čo prináša nový zákon o nadáciách? Obchodné právo, č. 2/2002, s. 30.
14. VALOVÁ, K.: Zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby od 1. marca 2002. Obchodné právo, č. 5/2002, s. 25.
15. VALOVÁ, K.: Nové spôsoby výkonu exekúcie: Exekúcia na obchodný podiel a exekúcia na práva z priemyselného vlastníctva. Obchodné právo, č. 6/2002, s. 50.
16. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní – I. časť. Obchodné právo, č. 6/2002, s. 53.
17. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. Ekonomický a právny poradca podnikateľa, č. 12/2002, s. 4.
18. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní – II. časť, Obchodné právo, č. 9/2002, s. 53.
19. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní – III. časť, Obchodné právo, č. 10/2002, s. 45.
20. VALOVÁ, K.: Notár vykonávajúci funkciu rozhodcu. Ars Notaria, č. 3/2002, s. 21.
21. VALOVÁ, K.: Zásadné zmeny v záložnom práve – čo môžu priniesť v podnikateľskej a právnej praxi? Obchodné právo, č. 12/2002, s. 31.
22. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní – IV. časť, Obchodné právo, č. 1/2003, s. 62.
23. VALOVÁ, K.: Prijaté zmeny v Notárskom poriadku. Justičná revue, č. 1/2003, s. 23.
24. VALOVÁ, K.: Komentár k zákonu č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní – V. časť. Obchodné právo, č. 3/2003, s. 61.
25. VALOVÁ, K.: Komentár k reforme záložného práva. Ekonomický a právny poradca podnikateľa, č. 6-7/2003, s. 62.
26. VALOVÁ, K.: Činnosť notára pri dobrovoľných dražbách. Ars Notaria, č. 4/2004, s. 13.
27. VALOVÁ, K.: Výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby, Obchodné právo, č. 3/2006, s. 29.
28. VALOVÁ, K.: Rozhodcovský rozsudok spísaný notárom. Ars Notaria, č. 4/2006, s. 22.
29. VALOVÁ, K., ROHÁĽ, P.: Osvedčenia notára v súvislosti s európskou spoločnosťou. Ars Notaria, č. 1/2007, s. 12.
30. VALOVÁ, K.: Platobný rozkaz vydaný notárom de lege ferenda. Ars Notaria, č. 2/2010, s. 11.
31. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: Notárske úschovy výťažku dobrovoľnej dražby. Ars Notaria, č. 2/2011, s. 14.
32. VALOVÁ, K.: Oprávnená držba ako jeden z predpokladov vydržania. Ars Notaria, č. 2/2012, s. 10.
33. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: Dedičské konanie po novom. Ars Notaria, č. 1/2015, s. 12.
34. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: Dohody v konaní o dedičstve. Súkromné právo, č. 3/2015, s. 28.
35. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: Konanie o dedičstve podľa civilného mimosporového poriadku. Súkromné právo, č. 6 - 7/2015, s. 2 - 8.
36. VALOVÁ, K., ŠULAI, P.: Ústny závet. Súkromné právo, č. 3/2016, s. 16 - 20.
37. VALOVÁ, K., BAKOS, O.: Fideikomisárna substitúcia de lege ferenda. Súkromné právo, č. 4/2016, s. 15 - 20.
38. VALOVÁ, K. - KOTRECOVÁ, A.: Uznesenie o dedičstve po novom. Poverenie notára ako súdneho komisára. Ars notaria.č. 3/2016, s. 12-18.
39. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: Notárske úschovy za účelom splnenia záväzku. Ars Notaria, č. 4/2016, s. 4 - 10.
40. VALOVÁ, K., GÁBRIŠ, T.: Notárska zápisnica o obsahu webovej stránky ako dôkazný prostriedok. Ars Notaria, č. 2/2017, s. 13-17.
41. VALOVÁ, K.: Notárska úschova výťažku z predaja zálohu. Ars Notaria, č. 4/2017, s. 12-16.
42. VALOVÁ, K.: Obchodný register de lege ferenda. Justičná revue, č. 11/2018, s. 1202-1215.

Iné príspevky
1. VALOVÁ, K.: Z konferencie konanej pri príležitosti 80. výročia začatia činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Justičná revue, č. 10/2001, s. 1121.
2. VALOVÁ, K.: Medzinárodné sympózium „Právna kultúra a význam právnického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku“. Justičná revue, č. 4/2002, s. 520.
3. VALOVÁ, K.: Vietnam – krajina mopedov a formulárov. Ars Notaria, č. 1/2006, s. 26.
4. VALOVÁ, K.: Reakcia na príspevok JUDr. Mariána Mikla: Notár ministrom, minister notárom, publikovaný v č. 1/2009. Ars Notaria, č. 2/2009, s. 23.
5. GRÓFIKOVÁ, Z., VALOVÁ, K..: Seminár na tému "Dedičstvo v súdnej praxi". Ars Notaria, č. 2/2011, s. 32.
6. VALOVÁ, K.: Konferencia notárov v Bratislave. Ars Notaria, č. 2/2012, s. 27.
7. VALOVÁ, K.: Úvodník. Ars Notaria, č. 3/2012, s. 2.
8. VALOVÁ, K., GRÓFIKOVÁ, Z.: Čo je nové v susednej Českej republike. Ars Notaria, č. 3/2012, s. 22.
9. VALOVÁ, K.: Pracovná návšteva moskovskej delegácie. Ars Notaria, č. 3/2012, s. 30.
10. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: Vydraženie majetku jedným z manželov. Ars Notaria, č. 2/2013, s. 11.
11. LOŠONSKÝ, I., VALOVÁ, K.: Z osláv 20. výročia slobodného notárstva na Slovensku. Ars Notaria, č. 2/2013, s. 22-24.
12. MIŽIKOVÁ, M., VALOVÁ, K.: XXI. Karlovarské právnické dni. Ars Notaria, č. 3/2013, s. 20-22.
13. VALOVÁ, K.: Konanie o pozostalosti v Českej republike de lege ferenda. Ars Notaria, č. 3/2013, s. 25-26.
14. VALOVÁ, K., HAMARA, J.: XI. Lubyho právnické dni. Ars Notaria, č. 4/2013, s. 20-21.
15. VALOVÁ, K.: Vyjadrenie súhlasu oprávneného so zriadením vecného bremena v zmluve o zriadení vecného bremena. Judikát. Ars Notaria, č. 2/2015, s. 11-12.
16. VALOVÁ, K.: Sú úkony, pri ktorých by sme sa bez činnosti notárov nepohli. Rozhovor s JUDr. Jozefom Vozárom, CSc., riaditeľom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Ars Notaria, č. 3/2015, s. 20-22.
17. VALOVÁ, K.: Postup súdu (súdneho komisára) pri spore o dedičské právo. Judikát . Ars Notaria, č. 4/2015, s. 9-10.
18. VALOVÁ, K., ŠULAI, P.: Rekodifikácia súkromného práva na Slovensku. Ars Notaria, č. 4/2015, s. 13-14.
19. VALOVÁ, K.: Bratislavské právnické fórum. Ars Notaria, č. 4/2015, s. 17-18.
20. VALOVÁ, K.: 21. Slovenské dni práva. Ars Notaria, č. 4/2015, s. 23-24.
21. VALOVÁ, K.: Notár je nositeľom právnej prevencie. Rozhovor s JUDr. Monikou Jankovskou, štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR. Ars Notaria, č. 1/2016, s. 16-19.
22. VALOVÁ, K.: Mojím hlavným cieľom je skrátenie času konaní a tým aj zvýšenie dôveryhodnosti justície. Rozhovor s doc. JUDr. Luciou Žitňanskou, PhD., ministerkou spravodlivosti SR. Ars Notaria, č. 3/2016, s. 22-24.
23. VALOVÁ, K.: Slovenské dni práva. Ars Notaria, č. 4/2016, s. 30-31.
24. VALOVÁ, K.: Bratislavské právnické fórum 2016. Ars Notaria č. 4/2016, s. 32.
25. VALOVÁ, K.: Seminár k zákonu o registri partnerov verejného sektora. Ars Notaria. č. 2/2017, s. 22-23.
26. VALOVÁ, K.: Medzinárodná konferencia "PRÁVNY PLURALIZMUS A POJEM PRÁVA". Ars Notaria, č. 2/2017, s. 27.
27. VALOVÁ, K.: Služba notára je nenahraditeľná služba občanom. Rozhovor s prof. JUDr. Oľgou Ovečkovou, DrSc., hlavnou redaktorkou časopisu Právny obzor. Ars Notaria, č. 1/2018, s. 19-21.
28. VALOVÁ, K.: Bratislavské právnické fórum 2018. Ars Notaria, č. 2/2018, s. 17-18.
29. VALOVÁ, K.: Práva k cudzím nehnuteľnostiam. Ars Notaria, č. 2/2018, s. 19-21.
30. VALOVÁ, K., CISKO, L.: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. Ars Notaria, č. 2/2018, s. 21-22.
31. VALOVÁ, K.: Právnické fórum 2018. Ars Notaria, č. 3/2018, s. 17-18. 32.32. 
32. VALOVÁ, K.: XXVI. Karlovarské právnické dni. Ars Notaria, č. 3/2018, s. 18-19.
33. VALOVÁ, K., GÖBL, J.: Oslavy 25. výročia slobodného notárstva na Slovensku. Ars Notaria, č. 4/2018, s. 10-11.
34. VALOVÁ, K.: Právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Ars Notaria, č. 4/2018, s. 24.
35. VALOVÁ, K.: Aplikačné problémy obchodného registra. Ars Notaria, č. 1/2019, s. 22.
36. VALOVÁ, K.: Právnické fórum 2019. Ars Notaria, č. 2/2019, s. 24.