Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Právne predpisy
 

Zákon č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Vyhláška č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
Vyhláška MS SR č. 423/2002 Z. z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky
Vyhláška MS SR č. 324/2015  o Kancelárskom poriadku pre notárov